Storno podmínky - ubytování

jako obchodní podmínky podle § 273 Obchodního zákoníku

 1. Objednatel ubytovacích služeb u ubytovatele, níže specifikovaného (dále jen "objednatel") je povinen stornovací poplatek v případech stanovených v těchto Storno podmínkách jako obchodních podmínkách podle § 273 Obchodního zákoníku (dále jen "Stornopodmínky") uhradit ubytovateli, jímž se rozumí Hotel Císařka s.r.o., místo podnikání: Praha 5, U Klikovky 3086/10, IČ: 24851345 (dále jen "ubytovatel"). Dojde-li ke zrušení objednávky pobytu ze strany objednatele v době:
  1. delší než do 60 dnů (včetně) před datem nástupu ubytovávaných osob /ať již jsou specifikovány osobními údaji nebo jen jejich počtem/, uvedených zejména v ubytovacím poukaze, v písemné objednávce apod. (dále jen "ubytovávané osoby"), k ubytování, činí stornovací poplatek částku ve výši 30% z celkové ceny pobytu včetně DPH;
  2. od 30 do 60 dnů (včetně) před datem nástupu ubytovávaných osob k ubytování, činí stornovací poplatek částku ve výši 50% z celkové ceny pobytu včetně DPH;
  3. od 13 do 60 dnů (včetně) před datem nástupu ubytovávaných osob k ubytování, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny pobytu včetně DPH;
  4. od 13 dnů před datem nástupu ubytovávaných osob k ubytování do dne takového nástupu, nebo nedojde-li k takovému nástupu takových ubytovávaných osob v tento den vůbec, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny pobytu včetně DPH.
  5. V případě požadavku na vystavení potvrzení o provedení rezervace a platbě potřebného pro
  6. vystavení víza , je provedena platba předem a v případě storna klientem je tato částka bez nároku
  7. na vrácení. Vystavené potvrzení je garantem , že rezervace je garantem pro daný konzulát .
 2. Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky pobytu či nenastoupení pobytu jen v případě vážné nemoci či úmrtí ubytovaného (nutno doložit).
 3. Storno poplatek nebude účtován také v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.
 4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele i ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno ubytovateli, resp. objednavateli. V případě zrušení pobytu dle bodu 2. těchto Stornopodmínek je objednavatel povinen tyto důvody doložit. Písemná forma podle těchto Stornopodmínek je splněna vždy i když je objednávka zrušena (stornována) nebo dojde k jinému způsobu zániku příslušné smlouvy mezi objednavatelem a ubytovatelem - např. výpovědí, odstoupením, dohodou apod. - (dále pro účely těchto Stornopodmínek jen "storno"), pomocí faxu nebo jakoukoliv formou elektronické pošty (např. e-mailem apod.). Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 kalendářních dnů před dohodnutým nástupem ubytovávaných osob k ubytování, nemá druhá smluvní strana právo na náhradu vzniklé škody související s ubytováním ubytovávaných osob v jiném podniku ubytovatele nebo v ubytovacích zařízení vlastnicky nepatřícím ubytovateli, a s tím spojených nákladů.
 5. V případně předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.
 6. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené zálohy (resp. její poměrné části při započtení stornovacího poplatku), zejména bylo-li ze strany ubytovatele uplatněno vůči objednateli storno, nebo uplatnil-li storno vůči ubytovateli objednatel, ubytovatel zaplacenou zálohu nebo její poměrnou část obvyklým způsobem vrátí (např. v hotovosti, převodním příkazem, poštovní poukázkou,atd.) objednateli, a to do 30 ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky ubytovateli).
 7. Záloha činí obvykle (pokud se ubytovatel a ubytovaný nedohodnou jinak) 50% z celkové částky objednaného pobytu vč. DPH.
 8. Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 kalendářních dnů před dohodnutým nástupem ubytovávaných osob k ubytování.
 9. Nebude-li v případě dle bodu 4. věta poslední těchto Stornopodmínek ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi objednatelem a ubytovatelem nad rámec těchto Stornopodmínek, možno postupovat dle bodu 4. věta poslední těchto Stornopodmínek, pak platí, že povinná strana odpovídá za škodu maximálně do výše 2.000 Kč (Dvatisícekorunčeských) nebo maximálně do částky ve výši 1/20 (Jednédvacetiny) skutečně vzniklé škody - použije se přitom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší; ušlý zisk se nehradí v žádném případě. Vždy se však nejdříve přihlíží k ustanovení bodu 8 těchto Stornopodmínek.
 10. Tyto Stornopodmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.
 11. Právní vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanoveními těchto Stornopodmínek, odchylnými ujednáními obsaženými ve smlouvě mezi ubytovatelem a objednatelem, a ustanoveními Obchodního zákoníku.
 12. Tyto Stornopodmínky jsou účinné od 1.ledna 2012; tímto dnem se též zrušují dosavadní Stornopodmínky.

Storno podmínky pro rezervace termínů restaurace - svatby , promoce atd. Výše zálohy když není stanoveno jinak činí - 10.000,- Kč. Rezervace termínu prostřednictvím internetové pošty je závazná a složená záloha je nevratná.

V Praze dne 1. ledna 2012

Vladimír Krulec, jednatel Hotel Císařka s.r.o. v.r.

 

created by: grafické studio JZD © Jan Krulec | RS